מחנה כדורסל בפסח

טרם נפתחה ההרשמה למחנות פסח.

בברכה,

שחקן אמיתי

נגישות (לסגירה לחצו על הכותרת)